• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

ter preventie

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

Signalering Kindermishandeling, een maatschappelijke problematiek!

Algemene informatie Neutraal Ouderschap en signalering kindermishandeling!

Het beleid na scheiding is in Nederland gebaseerd op een eenzijdige stellingname, t.w. lijken ouders in strijd te zijn met elkaar, dan neemt men op voorhand de stelling in dat beide ouders met elkaar in conflict zijn en de kinderen klem en verloren raken door de strijd tussen beide ouders. Gaat het niet goed met de kinderen of kiezen zij voor één ouder, dan ligt de oorzaak hiervan in een loyaliteitsconflict door de strijdende ouders. Met deze stellingname (de norm) worden ouders jaar in jaar uit gedwongen hun strijd gezamenlijk op te lossen en onder dreiging van toenemende drang en dwang gedwongen tot wederzijds gesprek ter ‘verbetering van de communicatie’. Dit in de veronderstelling dat als beide ouders tot overeenstemming komen, het probleem van de kinderen is opgelost. En ontwikkelen de kinderen problemen, dan ligt de oorzaak in de strijd tussen beide ouders. Ouders blijven afhankelijk van elkaar en zijn gedwongen aan de norm en de algemene stellingname te voldoen; bovendien ontwikkelen kinderen toenemend ernstige problemen. Mijoenen worden geïnvesteerd....echter,

specifiek bij misbruik van kinderen (kindermishandeling) biedt deze stellingname platform aan de misbruiker om nimmer tot overeenstemming te komen en/of afspraken vast te leggen en een illusie van strijd tussen beide ouders juist in stand te houden, zodat de kinderen inzet blijven en vergaand misbruik toeneemt. Nl. met deze stellingname is de toegang tot de andere ouder gewaarborgd en is misbruik en de inzet van kinderen functioneel om de andere ouder hiermee te confronteren en te traumatiseren, inclusief ouderverstoting, wat ruimte biedt deze ouder verder te blijven diskwalificeren (partnergeweld). Reageert de ouder op confrontaties wordt tevens bevestigd dat beide ouders in strijd zijn met elkaar en de cirkel is rond. Kinderen en gezonde ouders zitten in de knel en kunnen met het huidige beleid dan niet ontsnappen! 

Met deze stellingname worden gezonde ouders die hun kinderen tegen misbruik wensen te beschermen machteloos en monddood gemaakt met behulp van de paradox. 

1. Alles wat de gezonde ouder aangeeft over wat de kinderen meemaken of over het gedrag van de andere ouder wordt genormeerd als zijnde dat deze ouder in strijd is met de andere ouder (en is de gezonde ouder de slechte ouder) ;

2. Alles wat de kinderen aangeven over de andere ouder wordt aangemerkt als dat een gezonde ouder de kinderen opzet tegen de andere ouder (gezonde ouder is slechte ouder); zich uitspreken is zeer onveilig voor kinderen, omdat dit hun veilige ouder diskwalificeert;  het monddood maken van kinderen. 

3. Zegt de ouder niets, dan gaat het misbruik ook door en laat een gezonde ouder het kind in de steek (onverantwoordelijke ouder). 

Derden zijn van mening  dat kinderen worden beschermd en zullen moeten worden beschermd, zolang er strijd is tussen  beide ouders, omdat ouders dan beiden het belang niet zien van hun kinderen. Derden zijn dan van mening dat zij wel het belang van de kinderen zien (aanname) en hen beschermen, maar tevens dat ouders altijd beiden  ZELF verantwoordelijk (kunnen) zijn voor hun kinderen.  Omdat derden  platform bieden aan misbruik en te allen tijde de verantwoordelijkheid terug verwijzen naar de ouders ZELF wordt alle ruimte geboden tot vervreemding van de kinderen van de gezonde ouder. Ook bij totale oudervervreemding wordt wederom de verantwoording terug verwezen naar beide ouders en blijft de wederzijdse afhankelijkheid  tussen ouders gehandhaafd en gestimuleerd. Kinderen zijn hier slachtoffer en worden ernstig geschaad.  (ISBN 9 789082 656909 Het Narcistisch Machtsspel Methodiek Neutraal Ouderschap ter preventie vechtscheiding, kindermishandeling, partnergeweld, ouderverstoting)

Het beleid van Neutraal Ouderschap is gebaseerd op:

1. Protocol Vroeg Signalering© 

2. Methodiek Neutraal Ouderschap© Uitgangspunt vast kader Neutraal Ouderschap

3. Methodiek Neutraal Ouderschap© Bij misbruik de regie versterken van gezonde ouder en kinderen (die daarmee uit het mishandelingspatroon kunnen groeien)

Vraagstelling vroeg signalering: 

a. Wat is de inhoud van strijd 

b. Zijn kinderen loyaal aan ouders op basis van een constructieve of een destructieve kindvader en kind-moederrelatie

c. In hoeverre is het kind in staat loyaal te zijn aan zichzelf.  (behoud identiteit ter preventie zelf- en oudervervreemding)

Uitgangspunt vast kader Neutraal Ouderschap = de norm en deze wordt in de aanpak gehandhaafd, zodat ook een misbruikende ouder hierdoor wordt begrensd: 

Beide ouders communiceren feitelijk neutraal naar elkaar in het kader van ouderschap. 

Ouders zijn ex-partners en hebben geen andere relatie meer dan een ouderschapsrelatie. Het zijn de kinderen die een relatie hebben met de andere ouder en zelf mogen ontdekken hoe zij zich tot de andere ouder wensen en kunnen verhouden. Hun ervaringen staan centraal, zodat zij op basis van hun eigen ervaringen een mening, hun oplossingen en eigen identiteit kunnen ontwikkelen.  

Ouders zijn derhalve bereid z.s.m. afspraken over de kinderen vast te leggen en zich verder te richten op hun eigen volwassen leven. 

Met vaste afspraken waar beide ouders zich aan houden, hoeven beide ouders zich verder slechts te richten op hun eigen band met de kinderen en hoeven er geen problemen te zijn en is er een stabiele en rustige situatie voor alle betrokkenen. 

T.b.v. signalering (psychisch) misbruik: repeterende patronen in gedrag en communicatie:

Eén ouder communiceert in het kader van ouderschap.

De misbruikende ouder is rechtstreeks gericht op de andere ouder en via het ‘onderwerp’ kinderen eveneens gericht op de andere ouder en dit in het kader van de ex-partnerrelatie. 

Onafhankelijk van woorden of situaties is de inhoud van de boodschap van een misbruikende ouders steeds dezelfde: ik ben geweldig en de kinderen vinden het geweldig bij mij en verwijt, verwijt andere ouder. In de driehoek vader-kinderen-moeder zou men in de communicatie niet moeten kijken naar wat iemand zegt, maar wat iemand doet!

De misbruikende ouder gedraagt zich dominant stellig dan wel als slachtoffer en hierdoor komt er  nimmer  wederzijdse volwassen communicatie tot stand!  De misbruikende ouder legt de schuld immer bij de ander en is zelf niet aanspreekbaar. 

Wederkerende patronen waardoor er nimmer contact ontstaat:  

1. Framen/stellen (een halve leugen inzetten alsof het waar is) en hier op verder borduren en iedereen in de gestelde ‘waarheid’ meegaat en dit uitgangspunt neemt voor het vervolg.  

2. Niet aanspreekbaar zijn/misleiden. Op vragen breedsprakig van het onderwerp afleiden, iets uitleggen, er dingen bij halen (verwarren) en uiteindelijk de gezonde ouder schuldig maken en hij/zij is slachtoffer. Er wordt geen antwoord gegeven op de oorspronkelijke vraag (heeft hier voor informatie nodig). Veelal zijn derden zodanig misleid dat zij geen antwoord meer wensen van de misbruikende ouder op de oorspronkelijke vraag.  

3 Gebruik maken en het overnemen van woorden en informatie van de gezonde ouder of van  derden (en aansluiten bij de macht). Kan niet putten uit eigen persoon en (zelf)reflecteren en  legt geen verbanden. Bijv. ontwikkeling van de kinderen tot 18 jaar en wat betekent dit  vandaag voor het ouderschap?  

4. Triade: Via derden communiceren en misbruik maken van derden om deze tegen de gezonde ouder op te zetten en deze met elkaar in conflict te brengen (The Empathy trap - Dr. Jane McGregor and Tim McGregor ISBN 9781847092762)

5. Beschuldigen/verwijten met leugens/passief agressief om de emoties van de gezonde ouder te treffen, gericht op de andere ouder en het gesprek gaat niet over de kinderen, al kan dit voor derden zo lijken en dit om een reactie uit te lokken. Wordt er gereageerd, dan is het ‘zie je wel’ en welles-nietes = illusie van strijd tussen beide ouders. 

6. Nooit tot concrete afspraken komen en deze vast leggen. Steeds nieuwe onderwerpen inbrengen, nieuwe details, voorwaarden. Discussies in stand houden. 

7. Discrepanties in woord en gedrag; wat de ene keer enorm belangrijk wordt gevonden, kan een volgende keer andersom zijn.  

8. Tegenstellingen in stand houden. Zegt een ouder links, zegt de misbruikende ouder rechts.  

9. Projecteren; wat hij/zij zegt doet hij/zij zelf!

10. Gebruik maken van de paradox waarmee de gezonde ouder in de patstelling wordt gezet en machteloosheid ervaart en ‘het nooit goed kan doen’

Een combinatie van een aantal kenmerken zijn relevant bij ouderverstoting: 

1 Er komt tussen ouders nimmer wederzijds volwassen communicatie tot stand. 

2 Het kind wijst een ouder pertinent af

3 Maar tevens! communiceert de misbruikende en vervreemdende ouder gedurende een periode namens het kind en dit tot het kind zodanig is beïnvloed dat het ook zelf de andere ouder afwijst. 

4 De misbruikende ouder biedt de gezonde ouder dan ook geen toegang tot het kind en maakt hierbij misbruik van derden. 

Hoe langer het kind bij een misbruikende ouder verblijft en wordt geïsoleerd van de andere ouder, veelal tevens van anderen, hoe verder het kind van zichzelf vervreemd raakt en is opgezet tegen de gezonde ouder. Kinderbescherming concludeert dan (uit onmacht in een soms jarenlang drang- en dwangkader voor ouders) dat we dan vooral moeten luisteren naar het kind! en ouders zijn ZELF verantwoordelijk. 

Protocol Vroeg signalering© is gebaseerd op doorvragen op inhoud, waardoor patronen helder zijn voor iedere professional die werkt met kinderen en ouders . Het huidige beleid is gericht op het in stand houden van de aannames en daarvoor zal inhoud veelal moeten worden genegeerd, dan wel worden aangepast. De problematiek wordt stelselmatig geherdefinieerd.   

Het huidige beleid vraagt om aanvullend beleid op basis van vroeg signalering en een kader neutraal ouderschap, zodat er een keuze is aan allen adequaat en op maat te handelen. Tot zover creëert het huidige beleid vechtscheidingen (complexe? scheidingen) en wordt kindermishandeling, partnergeweld, ouderverstoting dankzij het beleid in stand gehouden. Met Methodiek Neutraal Ouderschap, zoals in het boek verder wordt toegelicht, worden kinderen beschermd en worden zij ondersteund in de regie de eigen identiteit te waarborgen in destructieve relaties en worden ouders gesterkt de regie te nemen om hierbij hun kinderen tot steun te zijn. In de driehoek vader-kinderen-moeder houden we iedereen binnenboord en kan wat constructief is voor het kind worden behouden en wat destructief is door het kind én de ouders worden aangewend een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen en uit het mishandelingspatroon te groeien.  

Wij ondersteunen en adviseren in het hele proces van scheiding  ouders in  de eigen regie in het Neutraal Ouderschap en tevens om deze regie in te zetten het kind te ondersteunen, ongeacht wat het meemaakt, altijd loyaal te zijn aan zichzelf (eigen regie) en deze regie in te zetten om een rustige en stabiele situatie te creëren voor alle bij scheiding betrokkenen. Beide ouders zouden neutraal kunnen zijn in het belang van de kinderen. Wij zijn niet voor of tegen een ouder, maar voor neutraal ouderschap. 

Wij gaan graag de dialoog aan! 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Joke de Jong ©

 

Mon, 04 December

Lees meer

'Week' van de Kindermishandeling? Bescheidenheid is op zijn plaats!

Minister Hugo de Jonge, Sander Dekker, Ferdinand Grappenhuis en Bruno Bruins, zo lang duizenden kinderen HUN GROTE GEHEIM  bij zich moeten blijven dragen als gevolg van overheidsbeleid, wetgeving en een eenzijdige visie van Jeugd- en Kinderbescherming en ketenpartners op de positie van het kind o.a. in scheidingsprocedures, is grote bescheidenheid op zijn plaats! 

Mon, 20 November

Lees meer