Forum 'Beweging Neutraal Ouderschap'

Uw deelname is van grote betekenis voor het verbeteren van de positie van kinderen, ouders én professionals!

Met een besloten forum voor professionals en een besloten forum voor ervaringsdeskundigen beogen wij in Nederland één beweging op gang te brengen die ruimte in neemt voor gezamenlijk gedragen visie op de positie van kinderen en ouders bij scheiding en waarbij de bescherming van de autonomie van kinderen en ouders uitgangspunt is. 

Forum professionals

Professionals uit diverse disciplines! zijn in de beslotenheid van dit forum in de gelegenheid kennis, kunde en ervaring uit te wisselen en hun aanpak op elkaar af te stemmen en samenwerking aan te gaan, zowel structureel als binnen een casus op basis van een zelfde visie (met in achtneming van privacy (Wbp). Het forum biedt individuele professionals in de knel tevens 'professionele moed' consequent te handelen in het belang van kinderen en ouders en dit met name als er sprake is van kindermishandeling, partnergeweld en ouderverstotingen en/of eventuele dreiging naar de professional zelf

Forum ervaringsdeskundigen 

In overleg met ervaringsdeskundigen zal het besloten forum voor ervaringsdeskundigen zich o.a. richten op het doel om op neutrale wijze visie en uitgangspunten van Neutraal Ouderschap uit te dragen en daarbij talrijke professionals het voorstel te doen deel te nemen aan deze beweging. Momenteel worden en blijven een groot aantal ouders en kinderen emotioneel ernstig belast. Op verzoek van ervaringsdeskundigen zal Neutraal Ouderschap ook documenten en artikelen aan de leden van het forum aanleveren voor de communicatie aan derden, zodat naar buiten toe de visie en uitgangspunten van het Neutraal Ouderschap© zuiver gehandhaafd blijven. Tevens kunnen nieuws en bevindingen worden uitgewisseld en teruggekoppeld, zodat hier adequaat binnen de normen van het Neutraal Ouderschap en door Neutraal Ouderschap op gereageerd kan worden. Het forum biedt de ervaringsdeskundigen (anoniem) de gelegenheid de veelal intensief emotionele belasting van de (eigen) problematiek bij en na scheiding en de eigen ervaringen aan te wenden om de structurele problematiek van kinderen en ouders kenbaar te maken en uit de machteloosheid te blijven en daarmee de eigen autonomie te versterken. 

De principes van het Neutraal Ouderschap© zijn gebaseerd op argumentatie vanuit een feitelijk en objectiveerbaar perspectief ten aanzien van de positie van kinderen en ouders bij scheiding en inherent is Neutraal Ouderschap niet gericht op het bestrijden, c.q. in strijd met enige partij.

Eén beweging

Omdat er binnen de Nederlandse samenleving verdeeldheid heerst over de uitgangspunten van beleid en aanpak bij scheiding en de effecten daar van ziet Neutraal Ouderschap noodzaak met één beweging ruimte in te nemen met visie en uitgangspunten gebaseerd op het Recht van het Kind en het Recht van de Mens op respect, regie en autonomie en vrije meningsuiting. Het bundelen van de kracht van professionals en de specifieke kracht van ervaringsdeskundigen versterken elkaars draagkracht in één beweging.

Voorwaarden voor deelname om als beweging effectief te kunnen zijn:

 1.  Inhoudelijke informaite uit het Forum kan slechts met derden worden gedeeld mits en indien hierbij de anonimiteit van deelnemers is gewaarborgd en tevens de grondbeginselen van het concept Neutraal Ouderschap© behouden blijven. Het uitgangspunt blijft dat op basis van vroeg signalering ouder en kind(eren) worden erkend in de problematiek als er sprake is van kindermishandeling, partnergeweld, ouderverstoting en een ouder wordt begrensd als deze niet bereid of in staat is zich te houden aan het kader van Neutraal Ouderschap (methodiek). Beide ouders kunnen worden geadviseerd en ondersteund binnen het kader Neutraal Ouderschap.Het aanwenden van inhoudelijke informatie om druk uit te oefenen op  één of beide ouders en/of druk uit te oefenen op deelnemende professionals is niet geoorloofd en deelname aan dit Forum zal dan terstond worden beëindigd. Casusbespreking op het Forum is altijd anoniem. Voor het uitwisselen van informatie betreffende individuele cliënten biedt het Forum gelegenheid gebruik te maken van privéberichten, maar ook dan zal de professional, de professionals, gemachtigd moeten zijn door cliénten alvorens deze informatie kan worden gedeeld, tenzij anoniem.  
 2. Neutraal Ouderschap levert op verzoek van de ervaringsdeskundigen op dit Forum documenten, artikelen e.a. inhoudelijke communicatie aan voor de communicatie naar derden, zodat het concept behouden blijft en de ervaringsdeskundigen in staat worden gesteld de eigen problematiek kenbaar te maken. De ervaringsdeskundige op dit Forum die naar derden spreekt, handelt en communiceert uit naam van de beweging Neutraal Ouderschap is er aan gehouden het concept op neutraal feitelijke wijze uit te dragen en hierbij gebruik te maken van de informatie die wordt aangeleverd. Als men onder eigen naam of titel visie wenst uit te dragen, is men uiteraard vrij in het uiten van de eigen mening en visie.
 3. Deelnemers hebben kennis genomen van het doel van het Forum en het tot stand brengen van een beweging Neutraal Ouderschap en zullen dan ook gebruik maken van het Forum om doelstellingen te behalen.  
 4. Een doel van het forum is het vrij uitwisselen van informatie en het aangaan van samenwerkingsverbanden en het is aan de deelnemer zelf dit onder eigen naam of pseudoniem te doen. Het forum biedt de gelegenheid privéberichten met elkaar te delen, maar het is niet toegestaan telefoonnummers, adressen en mailadressen e.d. van derden te vermelden in berichten  op het forum die voor iedereen toegankelijk zijn. Men wordt hierbij geattendeerd op de gevoeligheid van informatie die een aantasting van de privacy van individuele personen kan betekenen. 
 5. Berichten op het forum dienen geen schuttingtaal, grof taalgebruik, sexueel getinte of anderzijs schokkende of diskwalificerende tekst te bevatten en dit geldt tevens voor de afbeeldingen die aan berichten kunnen worden toegevoegd. Wetgeving op internetgebruik en privacy zijn op dit Forum leidend.

Forumbeheer, moderating en aansprakelijkheid

 1. Forumbeheerders en moderators zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten. 
 2. Forumbeheerders en moderators hebben het recht om geplaatste berichten te wijzigen en/of te verwijderen als zij daar toe noodzaak zien.
 3. Forumbeheerders en moderators hebben het recht deelname aan het Forum van individuele gebruikers te blokkeren als niet aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan. 
 4. Het Forum maakt gebruik van het platform van phpBB die haar voorwaarden stelt en waar zowel beheerders als moderators als deelnemer direct en indirect aan gehouden zijn. 
 5. Forumbeheerders en moderators zijn niet aansprakelijk voor misbruik door hackers en het openbaar  maken van informatie van het Forum als gevolg van misbruilk en door bijv. zoekmachines. Forumbeheerders en moderators doen hun uiterste best dergelijk misbuik, waaronder ook het plaatsen van virussen binnen het Forum te voorkomen, maar zullen nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het misbruik door derden.  
 6. Reclame wordt van het Forum verwijderd.
 7. Als deelnemers verzoeken hun account te verwijderen, zal dit altijd geschieden. Berichten van deze deelnemer zullen echter niet per definitie direct worden verwijderd.  
 8. Voor eventuele klachten kan men zich wenden tot de beheerder(s) en/of gebruik maken van het contactformulier op de website Neutraal Ouderschap. Binnen 14 dagen zal op de klacht worden gereageerd en gezocht worden naar overeenstemming of een schikking van het geschil door beide partijen en dit eventueel met behulp van een onafhankelijke derde bemiddelaar. Mocht dit niet leiden tot overeenstemming en de klacht gehandhaafd blijft , zal bij een eventuele rechtsgang het Nederlands recht van toepassing zijn.
 9. Van deelnemers wordt verwacht dat zij handelen en communiceren binnen de normen van de wet op de bescheming Persoonsgegevens (Wbp) en deelnemers zijn hierbij persoonlijk aansprakelijk als deze worden overtreden. Forumbeheerders en moderators zijn gemachtigd deelnemers hier op te attenderen en berichten waarin wetgeving wordt overtreden, zonder berichtgeving terstond te verwijderen.
 10. Aanmelding voor het Forum geschiedt door het aanleveren van een gebruikersnaam, een wachtwoord vanuit een bestaand e-mailadres van de deelnemer. De beheerder(s) slaat deze gegevens op in een database. Gegevens uit deze database hebben slechts het doel met de deelnemers van het Forum te communiceren en mogen niet voor enig ander doel worden aangewend. Het is deelnemers niet toegestaan onder meerdere psuedoniemen aan het Forum deel te nemen.
 11. Beheerder(s) en moderators hebben het recht de voorwaarden voor deelname te wijzigen en zullen hiervan melding doen aan de deelnemers door het plaatsen van het bericht daarvan op het Forum. 
 12. Deelnemers garanderen wettelijk bevoegd te zijn deel te nemen aan dit Forum en ouder te zijn dan minimaal 18 jaar.
 13. Neutraal Ouderschap ondersteunt en adviseert hulpzoekenden in het gehele scheidingsproces en werkt samen met professionals uit divere disciplines, daarnaast maakt zij haar visie en uitgangspunten kenbaar aan derden, waaronder Jeugdbeschermers Kinderbescherming, Rechters e.a. en aan de media. Neutraal Ouderscahp is tevens gehouden aan de bovenstaande voorwaarden. Visie en Uitgangspunten worden onder eigen naam en titel uitgedragen, ook als deze een mening van een groep vertegenwoordigt, en de anonimiteit van deelnamers aan het Forum wordt hierin gewaarborgd, mits door de deelnemr anders schritelijk aan Neutraal Ouderschap is aangegeven.. 


Via deze link forum.neutraalouderschap.nl kunt u zich als professional of ervaringsdeskundige aanmelden voor uw eigen Forum.