• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

ter preventie

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

Erkenning

Het is ernstig traumatiserend!

  1. Om zonder enige erkenning van wat jij en het kind mee maken (soms jarenlang) in gesprek te moeten blijven met de ander om tot overeenstemming te komen, terwijl het doel van de ander is om juist NIET tot overeenstemming te komen. 
  2. Als alles wat jij of het kind vertellen, jarenlang wordt beoordeeld alsof het NIET WAAR IS en jij als ouder IN STRIJD bent en dit zegt, omdat JIJ dan het kind aan de andere ouder zou willen ontvreemden en een slechte ouder bent.  
  3. In gesprekken `het onderwerp Kind` jou emotioneel steeds aanzet je te verdedigen tegen leugens en onwaarheden van de ander en er daardoor een illusie van wederzijdse strijd in stand kan worden gehouden. Je kunt hier nauwelijks aan ontsnappen! 
  4. Kinderen zonder enige ondersteuning en handvatten genoodzaakt zijn uitgebreid omgang te hebben met de ouder die onveilig is, zij inzet blijven, want zo lang er een illusie van strijd is tussen ouders, kinderen niet worden geholpen en serieus worden genomen in hun ervaringen. Het kind zou erkend moeten worden in wat het mee maakt, zodat het handvatten kan ontwikkelen om zichzelf te beschermen in een voor het kind destructieve kind-ouderrelatie. Met de juiste handvatten kan het kind de ervaringen in deze relatie aanwenden om de eigen autonomie te versterken en kan het dat wat wel leuk is voor het kind behouden. Nu wordt het kind alle hulp onthouden.
  5. niets te mogen zeggen over wat er buiten het zicht van derden gebeurt, omdat dit betekent dat je dan als slechte ouder wordt gekenmerkt en het kind wordt toegewezen aan de onveilige ouder. De angst is groot, omdat ALLES wat de ander communiceert en doet er op gericht is HET KIND van zichzelf te vervreemden, zodat het inzetbaar is om het KIND aan JOU te ontvreemden!!!   
  6. te merken dat professionals worden verleid zich TEGEN jou te keren en dit vaak werkt! 
  7. je wordt bekritiseerd en als goede ouder wordt beledigd, wordt gemaand ruimte te geven aan de andere ouder, jij hulp nodig zou hebben om vertrouwen te krijgen in de ander, terwijl jij en het kind worden mishandeld en de ANDER EEN OUDER IS WAAR DE KINDEREN HET FIJN HEBBEN!
  8. jiij steeds machtelozer wordt, omdat niemand door heeft wat er werkelijk aan de hand is en als de illusie van wederzijdse strijd niet stopt er DREIGING volgt van uithuisplaatsing van het kind. 

(Chronisch) trauma van ouder en kind kenmerkt zich door VERLIES AAN REGIE. 

Iedere professional is verplcht het kind te beschermen. De kwaliteit van de profssional wordt mede bepaald door de kennis en het inzicht in de onderliggende communicatie- en gedragspatronen o.a. bij psychische kindermishandeling en tevens de kunde hier adequaat naar te handelen.

Neutraal Ouderschap werkt aan bewustwording, deskundigheidsbevordering en heeft het Protocol Vroeg Signalering© ontwikkeld voor toepassing door iedere professional in Nederland die werkt met kinderen en ouders. De professional dient zich bewust te zijn dat bij een zeer ernstige vorm van kindermishandeling en partnergeweld (psychische mishandeling, zelfvervreemding en oudervervreemding) het uitgangspunt van handelen gebaseerd op een wederzijdse strijd tussen ouders bijdraagt aan chronische traumatisering van kinderen en ouders.  


Van onmacht naar regie

Door uit strijd te blijven, her neemt men de regie. Ouders worden in het hele scheidinsproces ondersteund en geadviseerd in het handelen binnen het kader Neutraal Ouderschap©. Dit betekent neutraal feitelijk te communiceren richting de andere ouder in het kader van ouderschap en zich verder slechts te richten op de eigen band met het kind. Tevens worden ter preventie oudervervreemding ouders ondersteund en geadviseerd in hun band met het kind om het kind te kunnen versterken in de autonomie. (lees: behoud van identiteit) Hierin staan de ervaringen van het kind zelf centraal, zodat het kind op basis daarvan oplossingen kan vinden en handvatten kan ontwikkelen in de eigen ervaringen. Het kind ontwikkelt regie en heeft een keuze van handelen. Bij psychische mishandeling betekent het `opkomen` voor je zelf` veelal toenemende onveiligheid voor kind en ouder. Ouders worden in het hele proces ondersteund en geadviseerd in neutrale communicatie richting derden. 

In hulpverlening, jeugdbescherming en in juridische procedures wordt gestreefd interdisciplinair samen te werken binnen een consequent doorgevoerd kader Neutraal Ouderschap©, zodat de regie kan worden ingezet om een rustige en stabiele situatie te creeren voor alle bij scheiding betrokkenen. Vooraleerst ben je aangewezen op de professionals die hierin tot samenwerking kunnen komen en zal het proces nog onnodig lang duren. 

Beide ouders kunnen zich wenden tot Neutraal Ouderschap. Er wordt gewerkt met behulp van het Protocol Vroeg Signalering, wat betekent dat een ouder die moeilijk of niet in staat is zich te houden aan het kader Neutraal Ouderschap wel ondersteund en geadviseerd kan worden in neutraal ouderschap.  

EMOTIE en COGNITIE. 

Naar mate de regie in het neutraal ouderschap toeneemt en de regie van het kind versterkt, zal het zelfvertrouwen toenemen en kunnen de heftigheid van emoties afnemen.Ontkenning van de positie van kind en ouder is echter nog steeds een belemmerende factor. Ongeacht de achterliggende situatie is de regie nemen in neutraal ouderschap functioneel. 

HET VERSTERKEN VAN DE REGIE

- trainingen communicatie neutraal ouderschap 

- trainingen communicatie oudervervreemding

- bijeenkomsten 

- ´kinderspel´

- buddy trainingen ´help een ander, dan help je ook jezelf´

- individuele ondersteuning en advies

- Anonieme deelname aan het Forum  `Beweging Neutraal Ouderschap en gezamenlijke inzet  de structurele problematiek kenbaar te maken, versterkt ook de eigen regie! Je kunt wat doen en hoeft niet machteloos te zijn.