• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

ter preventie

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

Inhoudelijk

In Nederland is voor veel professionals het primaire uitgangspunt van handelen en de beoordeling van de positie van het kind in scheiding  'het kind zit in de knel door de wederzijdse strijd tussen beide ouders'. In de dagelijkse praktijk wordt echter duidelijk dat er met name bij psychische en/of fysieke kindermishandeling er sprake is van 'een kind én een ouder in de knel' en de benadering die door professionals wordt gekozen leidt dan tot langdurende scheidingssituaties waarbij zowel het kind als een ouder toenemend en zeer ernstig worden belast. De gezonde ouder en het kind worden ontkracht en de ouder die (psychisch of fysiek) mishandelt, gevoed. Er is dan tevens sprake van partnergeweld wat voortduurt na de afronding van de scheiding en structureel blijft zelfvervreemding en ontvreemding hier onderdeel van!  

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is met de Divorce Challenge 2016 zowel geïnformeerd door een groot aantal ervaringsdeskundigen, als door professionals die door deze benadering in hun werk eveneens volledig klem zitten! Er zijn 506 oplossingen aangedragen, doch het Ministerie heeft er voor gekozen de zelfde benadering te handhaven. Neutraal Ouderschap heeft haar oplossing Protocol Vroeg Signalering© en Methodiek Neutraal Ouderschap©  ingediend waar vanuit objectiveerbaar perspectief iedere professional zich in zou kunnen vinden en heeft in mei 2017 het iniatief genomen in gesprek te gaan met de commissie Waarheidsvinding en Ouderverstoting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die nieuwe wetgeving voorbereid. Het doel van het gesprek was om INHOUDELIJK zicht te geven op de dagelijkse praktijk en het effect daarvan en de betekenis van verticale interdisciplinaire samenwerking binnen een consequent kader Neutraal Ouderschap© om te komen tot verbeteringen, nascholingen op INHOUD en samenwerking. Velen hebben visie en oplossingen aangedragen en het Ministerie geïnformeerd. Doch in juli 2017 is bepaald dat alle informatie en bevindingen van alle professionals bij wet (meldcode Kindermishandeling 1 januari 2019) dienen te worden overgedragen aan Veilig Thuis die de exclusieve regiefunctie zal hebben in de bescherming van kinderen. Ook binnen de richtlijnen van het Personen- en Familierecht (2016) wordt slechts samengewerkt met de vaste ketenpartners welke de algemene benadering onderschrijven. Daarbij, is In onderzoek, voorafgaand aan de nieuwe wetgeving de praktijk van de vele kinderen en ouders (en professionals) die klem zitten door de benadering niet meegenomen in onderzoek, zodat er aanleiding is gevonden slechts deze benadering te handhaven.

Er is niets mis mee als een instantie de regiefunctie heeft, mits deze geënt is op de INHOUD van de dagelijkse praktijk van honderden kinderen en ouders en er bereidheid is tot constructieve feed back en samenwerking en ouders niet slechts eenzijdig gedwongen worden aan een algemeen ingenomen stellingname te voldoen!

Het is niet transparant wat er achter de voordeur van Veilig Thuis met de informatie die de professional vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht is aan te leveren, wordt gedaan. Vooraleerst is de benadering ongewijzigd gebleven en sterker nog, sinds juli 2017 is deze slechts kracht bij gezet met dreigingen van UHP bij Raadsonderzoek. Task Force Kindermishandeling heeft door het Ministerie de opdracht gekregen met Veilig Thuis te werken aan het verminderen van de aantallen (120.000) kinderen die worden mishandeld en Task Force Kindermishandeling heeft Neutraal Ouderschap in 2015 bevestigd op de hoogte te zijn van de effecten van de toch ook nu weer gekozen enige benadering. Professionalisering op inhoud is hard nodig en samenwerking zou wenselijk zijn!

Het is een grote zorg dat in onze democratie exclusieve macht om besluiten te nemen over de toekomst van onze kinderen ligt binnen een gesloten systeem van de overheid en een beperkt aantal professionals die zich aan deze macht wensen te conformeren.

Neutraal Ouderschap werkt nu in de verticale lijn samen en gezamenlijk met vele professionals, o.a. advocaten, mediators, kindertherapeuten en hulpverleners om binnen het kader Neutraal Ouderschap© de regie van ouders en kinderen die worden mishandeld in het gehele scheidingsproces zodanig te versterken dat kinderen de eigen identiteit behouden (preventie ouderverstoting) en derden en met name rechters niet worden verleid de kinderen verder toe te wijzen aan ouders die (psychisch en/of fysiek) mishandelen. 

Hoewel voor het welzijn van kinderen en ouders een samenwerking met de overheid wenselijk zou zijn, maar dit vooraleerst een afgesloten route lijkt te zijn, maar waar wel onverminderd op wordt ingezet om tot verbeteringen te komen, heeft Neutraal Ouderschap de `beweging Neutraal Ouderschap` in het leven geroepen waarmee professionals en ervaringdeskundigen  ruimte in kunnen nemen voor een helder visie en aanpak van A tot Z ter bescherming van kinderen en ouders.    

  
Concreet

Wij staan voor Vroeg Signalering© en Methodiek Ouderschap© ter bescherming van kind en ouder(s) en met name in een proces van scheiding

- Steunpunt voor professionals in de Knel

- Voorlichting NO, oplossingen en handvatten

- Brainstormsessies!

- Trainingen

- Supervisie

- Coaching

- Samenwerking

- Beweging 'Neutraal Ouderschap'


`Met de Aanpak Neutraal Ouderschap bent u als professional onafhankelijk, omdat beide ouders en kinderen in hun eigen regie kunnen worden gesteund binnen het kader Neutraal Ouderschap en dit op basis van HUN EIGEN CAPACITEIT en (on) mogelijkheden.`

`In het huidige beleid is er sprake van partijdigheid en worden een kind en een ouder ontkracht en een ouder gevoed in zijn onmogelijkheid`

Deskundigheidsbevordering is een dringende noodzaak!

U kunt zich wenden tot het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. - www.vsno.nl