• Neutraal Ouderschap biedt perspectief!

ter preventie

  Ter preventie  vechtscheiding - kindermishandeling - partnergeweld - ouderverstoting 

'Week' van de Kindermishandeling? Bescheidenheid is op zijn plaats!

Van nature ben ik optimistisch. Vandaag met de kick-off van de 'week' van de kindermishandeling zal met lof gesproken worden over de vele initiatieven en verbeteringen in het beleid en het nieuwe motto is 'samenwerking' en vernieuwing Meldcode Kindermishandeling.

Voor de duizenden kinderen die jaar in jaar uit wordt voorgehouden 'dat zij last hebben van de scheiding', dat zij in een loyaliteitsconflict zitten door de strijd tussen hun ouders, terwijl zij ondertussen door één  ouder worden misbruikt en ingezet, hun persoonlijkheid wordt afgenomen, zij van hun gezonde ouder worden ontvreemd, zij nimmer worden gezien, gehoord of worden erkend en worden geholpen, is er weinig reden tot optimisme. Met de uitgangspunten van het regeringsbeleid worden ouders in ellenlange scheidingsprocedures 'onder contrôle gehouden' en wordt het kind niet beschermd, maar de jeugd afgenomen. De mishandelaar, die vaak niet anders kan, wordt jaar in jaar uit gevoed kinderen te blijven inzetten en het kind en de andere ouder worden de mond gesnoerd, dankzij het beleid. Dit is een grote wreedheid naar kinderen en traumatiserend! (er is sprake van kindermishandeling en  partnergeweld)  Kind en Ouder moeten uit de Knel en ook de talrijke professionals die kinderen wensen te beschermen moeten uit de knel! 

De status quo in het land. Het aantal hulpzoekenden en de druk op hulpzoekende kinderen en ouders neemt toe en tevens de dreigingen van Uit Huis Plaatsingen; met de nieuwe wetgeving (juli 2017) en een vernieuwde Meldcode Kindermishandeling ligt uitsluitend de regie bij Veilig Thuis. Per 1 januari 2019 is iedere professional verplicht vooraf Veilig Thuis te informeren over werk- en zienswijze en met het gebruik van de nieuwe Meldcode Kindermishandeling zich te verantwoorden bij Veilig Thuis onder het motto van samenwerking. Echter, ondanks alle informatie die is aangedragen door een groot aantal professionals en ervaringsdeskundigen, worden onverminderd dezelfde uitgangspunten in de aanpak gehanteerd en kindermishandeling en partnergeweld in stand gehouden. In de praktijk vandaag blijkt dat ook inhoudelijk de problematiek van ‘ kind en ouder in de knel’ daarvan geen onderdeel is. Waar iedere professional uit de dagelijkse praktijk zich in heeft gezet voor verbeteringen en samenwerking met o.a. Veilig Thuis, Jeugd- en Kinderbescherming e.d., is éénzijdig deze samenwerking opgezegd. In het nieuws blijkt de onverzettelijkheid van Jeugdbescherming en hoe zelfreflectie niet openbaar kan worden geuit, dan wel ontbreekt. Het is tevens een grote zorg dat in de richtlijnen van het Personen- en Familierecht slechts wordt samengewerkt binnen de eigen gelederen van de overheid, jeugdbescherming e.d. en met professionals die dezelfde uitgangspunten hanteren. Wetgeving (juli 2017) is door Minister Blok met enthousiasme aangenomen, omdat onderzoek van het LOCK aan heeft getoond hoe succesvol de formule ‘Kind in de Knel’ is, terwijl in het onderzoek de problematiek van de duizenden kinderen en volwassenen waarbij er sprake is van 'Kind en Ouder in de Knel'en de professionals in de Knel niet is meegenomen! Met het uitgangspunt ‘Kind in de Knel door strijd ouders’ worden de touwtjes stevig in de hand gehouden.

Talrijke professionals die inhoudelijk bekendheid hebben met de problematiek van kinderen (en ouders) nemen initiatieven: deskundigheidsbevordering, adequate hulpverlening, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, implementeren onderzoek, het verbinden van partijen, overleg richting Ministerie VWS en Ministerie van Veiligheid en Justitie, enz. Ook talrijke professionals zijn niet bekend met de problematiek en/of hebben geen zicht op andere uitgangspunten dan deze die standaard worden gehanteerd en/of hebben bekendheid, maar zien geen oplossingen en hebben geen handvatten en zitten danig in de knel. Het staat uitvoerig beschreven in mijn boek www.neutraalouderschap.nl

Aan de ene kant bestaat er nu een zwart-wit tegenstelling in uitgangspunten van beleid en aanpak en zet de overheid de hakken in het zand. Aan de andere kant worden wij uit de gelederen van de overheid zelf gestimuleerd en geïnformeerd om vooral ons initiatief om een beweging op gang te brengen in het land en de principes van het neutraal ouderschap op de kaart te zetten. Deze uit te dragen en interdisciplinair hierin samen te werken met professionals uit de praktijk om tot verbeteringen te komen. De vele kinderen en ouders en professionals in de knel hebben inderdaad geen baat bij het aanwakkeren van tegenstellingen met de overheid en daarin kunnen wij elkaar vinden. Doch en ook dat is een feit, veranderingen hebben tijd nodig. Deskundigheidsbevordering en inzicht is nodig. Bij velen is het effect van een aanpak met het uitgangspunt ‘Kind in de Knel door strijd ouders’ nog onbekend en worden de vaste uitgangspunten en stellingnames ‘lijdzaam’ gevolgd.

Het kind heeft ondersteuning nodig om zowel in constructieve als destructieve relaties altijd loyaal te kunnen zijn aan zichzelf! En oplossingen zijn mogelijk. 

Woensdagavond 22 november 2017 ga ik in De Bilt graag met professionals de dialoog aan over 'Preventie Kindermishandeling'! 

Joke de Jong

www.neutraalouderschap.nl 


N.B. Waarom gaat de burger er mee akkoord dat de overheid miljoenen investeert in oplossingen van problemen die zij zelf creëert en mede in stand houdt? Rond echtscheidingen en kinderbescherming wordt een hele economie draaiende gehouden. Nu investeren in inzicht en preventie en deskundigheidsbevordering voorkomt tevens miljarden aan zorgkosten in de toekomst. Waarom trekt de zorgverzekeraar niet aan de bel?  Waarom blijven wij blind voor de effecten: Traumabehandelingen, mishandelde kinderen die worden gediagnostiseerd en behandeld voor concentratie- en vermijdingsstoornissen, opnames psychiatrie in verband met suïcidaliteit en depressie, veelvuldig huisartsenbezoek, specialistische onderzoeken, ggz-behandelingen en zo veel meer? En wat zijn de kosten voor rechtspraak? We willen graag samenwerken, maar dan gericht op preventie. 


 

Mon, 20 November